ระบบสมัครเรียนและสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า

ปฎิทินสมัครเรียน
13 ก.พ. 2566 - 29 มี.ค. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) รุ่นที่ 26
08 ม.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
โครงการ
พัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รุ่นที่ 4
23 ก.พ. 2567 - 19 เม.ย. 2567
หลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 28
ปฎิทินสัมมนา
ยังไม่มีสัมมนาที่เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
ติดต่อเรา
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ฝั่งทิศใต้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งอบรม) ฝั่งทิศเหนือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารลานจอดรถ ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือเลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
Fax
02-143-8181
Tel
02-141-9600
Email
webmaster@kpi.ac.th