ระบบสมัครเรียนและสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า

ปฎิทินสมัครเรียน
23 ก.พ. 2567 - 19 เม.ย. 2567
หลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 28
11 มี.ค. 2567 - 25 เม.ย. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 28
ปฎิทินสัมมนา
ยังไม่มีสัมมนาที่เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
ติดต่อเรา
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ฝั่งทิศใต้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งอบรม) ฝั่งทิศเหนือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารลานจอดรถ ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือเลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
Fax
02-143-8181
Tel
02-141-9600
Email
webmaster@kpi.ac.th