ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา
-------------------------------------

      รัฐสภาเป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีบทบาทสำคัญด้านนิติบัญญัติ ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อกลไกการทำงานในระบบรัฐสภา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานในหลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะบทบาทหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทภารกิจตามความคาดหวังของสังคม อาทิ การลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนในการนำเอาปัญหา และความต้องการของประชาชนเข้าสู่รัฐสภา หรือแม้แต่การเข้าร่วมสัมมนา ปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย

      ดังนั้นเพื่อให้บทบาทหลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสภาได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา รวมไปถึงที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้ชำนาญการฯ จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองในกำกับของประธานรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา อีกทั้งเป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561 – 2580 ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จึงได้จัดการเรียนการสอน “หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รวมไปถึงบุคลากรที่ช่วยงานคณะกรรมาธิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาในด้านต่าง ๆ ทั้งกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อบทบาทการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาอย่างแท้จริง 


หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 9
-----------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 
นายกิฎาพล ภัทรธรรมา โทรศัพท์ 0-2141-9557
นายอนุรักษ์ ราคา โทรศัพท์ 0-2141-9551
Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า