ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ
ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

-------------------------------------

         รัฐสภาเป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีบทบาทสำคัญด้านนิติบัญญัติ ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการให้
ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้  โดยสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อกลไกการทำงานในระบบรัฐสภา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานในหลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะบทบาทหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น  แต่ยังมีบทบาทภารกิจตามความคาดหวังของสังคม อาทิ การลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนในการนำเอาปัญหา และความต้องการของประชาชนเข้าสู่รัฐสภา หรือแม้แต่การเข้าร่วมสัมมนา ปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย   

         ดังนั้นเพื่อให้บทบาทหลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสภาได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา รวมไปถึงที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้ชำนาญการฯ จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพื่อให้สามารถสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครอง
ในกำกับของประธานรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา อีกทั้งเป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561 – 2580 ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จึงได้จัดการเรียนการสอน “หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา”
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รวมไปถึงบุคลากรที่ช่วยงานคณะกรรมาธิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาในด้านต่าง ๆ ทั้งกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อบทบาทการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาอย่างแท้จริง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ

ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1
-----------------------------------

ประกาศรายชื่อและการยืนยันเข้ารับการศึกษ่าอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นายเรวัตร แสงมีอานุภาพ 0-2141-9551
นางสาวนวพรรษ เหล่าสาย 0-2141-9557
Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
E-mail: Raewat.sa@kpi.ac.th