ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 5
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
-------------------------------------------------------------------------------

         สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตร “หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการ และภาคประชาชนที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ โทรศัพท์ 02-141-9722
นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 02-141-9701