ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

หลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

       ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดไว้ในมาตรา 77 วรรคสอง บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” และได้มีการออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       ดังนั้น รัฐสภา ส่วนงานราชการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินการในหลากหลายมิติร่วมกับภาคประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งเป็นหลักการใหม่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและการเข้าถึงของประชาชนต่อไป
      ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตร “การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการ และภาคประชาชนที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม
    ระยะเวลา 2 เดือน โดยเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องเรียนสถาบันพระปกเกล้า โดยเป็นการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการอภิปรายเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อรับฟังมุมมองร่วมกับวิทยากร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้ศึกษาจากกรณีศึกษา ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นแบบแผนเดียวกัน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 4

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ โทรศัพท์ 02-141-9722
นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 02-141-9701