ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

โครงการ

โครงการ
อบรมภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 18
ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

              สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) และสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมมือจัด “โครงการอบรม หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 18” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2566 – 7 กรกฎาคม 2567 เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการไทย รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 18
ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
------------------------------------------------------

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
1. น.ส.ณัฏฐ์นิดา ปิติมล โทรศัพท์ 02 141 9511
2. น.ส.ปรารถนา ทองรักษ์ โทรศัพท์ 02 141 966