ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น

หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น

            วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าด้พัฒนาและจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบถึงเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล สามารถนำไปใช้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการบริหารราชการท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริต และยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น (วธท.) รุ่นที่ 2
-------------------------------------

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
จะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก ไปยังหน่วยงานของท่านก่อนเปิดการศึกษาอบรม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสมัครออนไลน์
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (มนฤดี ทองกำพร้า)
โทรศัพท์ 02-141-9574 หรือ 085-3809941
โทรสาร 02-143-8175
E-mail: monrudee@kpi.ac.th