ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ
Refresher course การอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร Refresher course
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
-----------------------------------------------------------------------

            สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงสำหรับนักบริหารระดับสูงมากว่าสองทศวรรษแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาทักษะ re-skill และ/หรือ up-skill ให้กับบุคลากรทั้ง หน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการปรับตัวกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อพยายามปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องและรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งภายในและระหว่างประเทศ  ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดหลักสูตรการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (Refresher Course) ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทั้งในรูปแบบของ re-skill และ/หรือ up-skill ให้สามารถบริหารงานทั้งในระดับชุมชน องค์กร และประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตร
 Refresher course
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง

รายชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นายสมบัติ หวังเกษม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9989
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9698
นางสาวสายรุ้ง กันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-9