ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรวุฒิบัตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร

          ความเสมอภาคระหว่างเพศและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี เป็นหลักการสำคัญที่ประชาคมโลกได้กำหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมรับรองและให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลกโดยการภาคยานุวัติ (accession) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งถือเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยรัฐมีพันธกิจในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากนี้ ประชาคมโลกยังได้ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี ซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมให้การรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปักกิ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) เป็นประจำทุกปี

         นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยยังให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ซึ่งเป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกระหว่างปี ค.ศ. 2016 – 2030 โดยประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศได้รับการบรรจุอยู่ในเป้าหมายที่ 5 อีกทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กหญิงยังได้รับการบรรจุเป็นประเด็นที่สอดแทรกอยู่ในทุกเป้าหมายของ SDGs

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
---------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
1. จัดการศึกษาอบรม ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดตามตารางการศึกษาอบรม)
2. ไม่มีค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม (กรมกิจการสตรีฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษาอบรมผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)
3. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะระดับวุฒิบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อสอบถาม
นางสาว วลัยพร ล้ออัศจรรย์ โทรศัพท์ 0-2141-9609
นางดนยา พลไพรสรรพ์ โทรศัพท์ 02-141-9601
นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง โทรศัพท์ 02-141-9785