ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

โครงการ

โครงการ
พัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Executive Training Program for Public Sector Leaders for the Future (2023-2024) at Republic of Singapore

            สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และมูลนิธิเทมาเส็ก (Temasek Foundation International) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มีวัตถุประสงค์ก่อตั้งเพื่อมอบทุนและสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้านการบริหารงานสาธารณะ การบริหารจัดการในชุมชน รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติร่วมจัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตสำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในองค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้วยการศึกษาอบรมด้านความเป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพเมืองที่ยั่งยืน การจัดการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาการศึกษาและบริหารจัดการภัยพิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากตัวอย่างอันเป็นเลิศของสาธารณรัฐสิงคโปร์อันเป็นการสร้างบุคลากรกำลังสำคัญที่จะเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศไทย และการนำไปปรับใช้ในหน่วยงานองค์กรของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อไป

 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต
สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2566 (วันสุดท้ายปิด 17.00 น.)
-----------------------------

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
  • เป็นบุคลากรภาครัฐที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร
น.ส.อภิวรรณ  ซักเซ็ค   โทรศัพท์ 02-1419575
น.ส.สุมามาลย์  ชาวนา  โทรศัพท์ 02-1419569