ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและ ธรรมาภิบาล

หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล

(Cultural Citizenship and Good Governance)

-------------------------------------------- 

พลวัตของสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสังคมให้เข้ากับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นกัน เครื่องมือที่อำนวยให้ผู้คนในสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็คือ วัฒนธรรม ด้วยเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ภูเขาสูง พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พื้นที่ที่มีฝนตกชุก พื้นที่เกาะ เป็นต้น ขณะเดียวกันผลพวงที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของสังคมก็ล้วนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การตั้งถิ่นฐาน วิธีการเพาะปลูก เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ฉะนั้น ในมุมมองเช่นนี้วัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมจึงมีความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิด และมิอาจแยกส่วนออกจากกันได้โดยเด็ดขาด หรือเรียกว่า นิเวศวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่วัฒนธรรมมีพลวัตและเลื่อนไหลไปตามยุคสมัย คำถามสำคัญคือ หนทางที่เหมาะสมในการส่งต่อคุณค่าของวัฒนธรรมของสังคมจากรุ่นสู่รุ่นควรเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันหนทางดังกล่าวจะผนวกรวมกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างไร การจัดการวัฒนธรรมที่สอดรับกับมุมมองด้านสภาพแวดล้อมจึงเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมพึงตระหนัก

เปิดรับสมัครหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 9 มิถุนายน 2566
(สมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น)
-------------------------------------------------------------------------------

 รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนา
นางสาวอินทุอร แสงอรัญ โทรศัพท์ 0 2141 9593 

นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ โทรศัพท์ 0 2141 9597