ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำทางการแพทย์

   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566
(สมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น)
-----------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 45 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • มีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือตามที่สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันมหิตลาธิเบศรกำหนด

*ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องไม่อยู่ระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรอื่นที่มีระยะเวลาการศึกษาในขณะเดียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์

รายละเอียดหลักสูตร

 • รายละเอียดหลักสูตร ปนพ.Download
 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม Download
 • รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม Download
 • ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตร ปนพ.1 Download

เอกสารประกอบการสมัคร

 • หนังสือรับรอง (กรณีผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร - เจ้าของกิจการ) Download
 • หนังสือรับรองใบสมัครหลักสูตร ปนพ.1 (หัวหน้าหน่วยงาน) Download
 • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (กยศ.) Download
 • แบบฟอร์มแสดงความยินยอมการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบรับสมัคร
นายธีระพงษ์ ยังเหล็ก : 089-474-8998
นายสิรภพ ยุวะสุต : 098-262-9984
นางสาวนิชาภา คำรินทร์ : 098-231-449

รายละเอียดหลักสูตร
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน : 0-2141-9720

นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ : 0-2141-9614