ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

         การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
(Advanced Certificate Course in Local Development Administration for Sustainability)
-----------------------------------------------

 

 การบริหารงานพัฒนาของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา เป็นการบริหารในลักษณะการรวมศูนย์อำนาจและการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่เป็นไปในรูปแบบของการบริหารงานตามภารกิจและหน้าที่เป็นหลัก หน่วยราชการล้วนมุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในส่วนกลางเพียง เท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามความเป็นจริง และละเลยเอกลักษณ์และศักยภาพเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนขาดการบูรณาการในการดำเนินการต่างๆในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ อันส่งผลให้การแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

           นอกจากนั้นกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ผ่านมาอยู่ภายใต้อิทธิพลแนวคิดตะวันตก อย่างมากจนละเลยองค์ความรู้และ ภูมิปัญญาที่หลากหลาย โดยเฉพาะแนวคิดตะวันออกและของไทยเองนอกจากนั้นการประยุกต์แนวคิดตะวันตกที่ ผ่านมาละเลยฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงของสังคมไทย ขาดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม จนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดหรือความไม่ลงตัวระหว่าง 'สิ่งใหม่' กับ 'สภาพที่เป็นจริง' บางกรณีความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้เกิดความรุนแรง

           รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้มีแนวนโยบายหลักในหลายประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาทิ มุ่งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันได้เกิดกระแสการปฏิรูประบบราชการโดยเน้นความสำคัญในเรื่อง ยุทธศาสตร์พื้นที่เป็นหลัก เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการมากกว่ากระบวนการตามโครงการสร้างภารกิจ หน้าที่ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ได้ส่งผลให้การบริหารงานในระดับพื้นที่ (Area-based Management) เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการบริหารงานพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน