ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

        การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(Advance Certificate Course in Public Administration and Law for Executives)
-------------------------------------------------------

 

          การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของประเทศขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ขึ้นในวงการต่างๆเพื่อที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ

  1. ทำให้เกิดนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมา เช่น ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต้องการการพัฒนารูปแบบ วิธีการในการกำหนดและการบริหารจัดการนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การมีกลไกการบริหารประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาดังกล่าว ทำให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมทั้งของรัฐ และเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปด้านต่างๆของประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในสภาพการณ์ ปัจจุบัน
    จากผลกระทบที่กล่าวมาทั้งสองประการข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบ ด้วย หลักการกำหนดนโยบายสาธารณะหลักการบริหารจัดการแผนใหม่ และหลักการกฎหมายมหาชน เพื่อให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาประชาสังคมที่ดีต่อไป

         ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ สังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบด้านการให้การศึกษาอบรมขั้นสูงทางด้านแนวคิด และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้นำในสังคม จึงได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลัก นิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกำหนดนโยบาย และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ โดยสถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารที่ผ่านและความ สามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 23
--------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและการรายงานตัว : 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 
นางกชพร ช่อพฤกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419784
นางสาวสาริณี เปรมประวัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419697
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419732