ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง

         การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
(Advanced Certificate Course in Public Economic Management for Executives )
-------------------------------------------------------------------

          ปัจจุบันสถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจต่างๆ ของโลกเชื่อมโยงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ แล้วยังส่งผลไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

         ดังนั้นหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องและสามารถรองรับต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีหากการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ในประเทศไม่สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัวระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนก็ อาจจะส่งผลเสียต่อประเทศมากยิ่งขึ้น

         ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อันมีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้าน การเมืองและการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิง เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงได้มีการจัดหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะ ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบาย รวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 22
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566
(ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)

--------------------------------------------------------------

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร : 

เอกสารประกอบการสมัคร :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
หรือ นางสาวสายรุ้ง กันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179