ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข

             การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
(Advanced Certificate Course in Promotion of a Peaceful Society)
--------------------------------------------

               โดยภาพรวมแล้ว แม้สังคมไทยจะถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งสันติเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ก็อาจมีบางช่วงเวลาที่ความขัดแย้งได้ปรากฏตัวขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะกลับกลายเป็นความรุนแรง เริ่มแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จนถึงระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีสาเหตุพื้นฐานมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคม การจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียม ตลอดจนความแตกต่างทางด้านความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม แม้ทุกฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมา แต่หลายครั้งก็พบว่าปัญหายังคงดำรงอยู่ อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือการไม่ได้คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ละเลยอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนให้ว่าสังคมไทยยังขาดการเรียนรู้การป้องกัน แก้ไข และแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ตลอดจนการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

                แนวทางหนึ่งที่จะทำให้สังคมเกิดความสันติสุขได้คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะแม้คนในสังคมจะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่หากได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ร่วมกัน ก็จะทาให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจร่วมกันในประเด็นปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยท้ายที่สุด แนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย เกิดเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ มีความเท่าเทียมและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างของกันและกัน

               ในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยขอให้ทุกคนร่วมมือกันในการฟื้นฟูประเทศชาติในทุกด้าน ซึ่งเป็นบทเรียนจากปัญหาความแตกแยกและความไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ซึ่งมีพันธกิจในการจัดอบรม ศึกษาวิจัย และให้บริการวิชาการ แก่สังคมในด้านการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งและความรุนแรง จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.- 4ส) ขึ้น โดยมีแนวคิดว่าหลักสูตรนี้จะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนที่แตกต่างกันในแต่ละมิติมาใช้ในการศึกษาอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14

-------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9538, 02-141-9537 (ศุภมาส / สุนิศา) 
โทรสาร 02-143-8173