ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)
Intermediate Certificate course of Young Leadership in Democratic Governance
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        “ผู้นำ” ถือว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จในการบริหารองค์กรและประเทศชาติ บทบาทของผู้นำไม่เป็นเพียงนักบริหารที่สามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ หากแต่ผู้นำต้องเป็นพละกำลังสำคัญของบ้านเมือง เป็นผู้คิดริเริ่ม รวมตัวกันทำเรื่องดี ๆ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ซื่อสัตย์ เสียสละ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเป็นส่วนช่วยให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญ และร่วมมือร่วมใจกันเพื่อทำประโยชน์สาธารณะเพื่อบ้านเมือง เพื่อช่วยให้สังคมและประเทศชาติ มีความเจริญ ในฐานะ “พลเมือง”

         การพัฒนา “ผู้นำ” ให้เป็น “พละกำลังของบ้านเมือง” จึงเป็นภารกิจสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญ และจะเติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคต สถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยขึ้น เพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพ ที่มาจากภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการเป็นพลเมืองในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 13
----------------------------------------

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ 0-2141-9583
นายภาคภูมิ มณีโชติ 02-141-9580
E-mail : pnp@kpi.ac.th

Add Line เพื่อคุยกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ : https://lin.ee/YbmefVo