ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

        หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
(Intermediate Certificate Course Good Governance for Middle-Level Executives)
----------------------------------------------

        “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด
         ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
         นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้ผู้บริหารระดับกลางต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ และพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) รุ่นที่ 25

------------------------------------

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หรือ Facebook : สำนักสันติวิธีและะธรรมาภิบาล คลิกที่นี่ 
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9537, 02-141-9545(สุนิศา / สฤษฎ์) 
โทรสาร 02-143-8173