ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

       
หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
(Intermediate Certificate Course Urban Development for Local Administrators) 
--------------------------------------------      

         ประชากรในโลกนี้อยู่อาศัยในเขตเมืองมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลก จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มว่า จำนวนเมืองและประชาชนที่อยู่ในเมืองจะเพิ่มมากขึ้น นอกจากกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว พื้นที่ที่เป็นเมืองหรือพื้นที่ในเขตเทศบาลมีการเพิ่มจำนวนขึ้น กล่าวคือ ก่อนปี พ.ศ. 2542 ประเท ศไทยมีเทศบาลอยู่เพียง 100 กว่าแห่ง ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล มีผลทำให้เมืองไทยมีพื้นที่เป็นเมืองอยู่กว่า 1,000 แห่ง และการเจริญเติบโตของพื้นที่เมืองก็ยังคงมีอยู่ต่อไป 

         ความเป็นเมืองส่งผลดีต่อการพัฒนาหลายประการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กล่าวคือ เมืองเป็นแหล่งรวมของการจ้างแรงงาน เป็นตลาดรองรับสินค้า เมืองทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามประสบการณ์การขยายตัวของเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขาดการวางแผนและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหามลภาวะ ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท ปัญหาคนจนเมือง เป็นต้น ยิ่งเมืองที่ขยายตัวเร็วก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รายได้ของเมือง และประชาชนลดลง เพราะนักลงทุนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเข้ามาลงทุนหรือท่องเที่ยวในเมืองที่มีปัญหา และสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราตระหนักว่า การแก้ปัญหาของเมืองนั้นยากและต้องใช้ทรัพยากร
จำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างมีระบบ และมีการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาเมือง ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการพัฒนาเมืองในอนาคต และในการหาทางแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน