ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Intermediate Certificate Course Management of Local Government)
-------------------------------------------------------

         แนวนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 คือการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงให้องค์กรและบุคลากร พร้อมที่จะรับบทบาทและภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

         ปริมาณภารกิจที่ท้องถิ่นจะได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลางนี้ ถ้าจะพิจารณาจากสัดส่วนเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรภายในปี พ.ศ. 2544 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จะได้รับการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และภายในปี พ.ศ. 2549 จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ดังนั้นการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่ง

          การให้การศึกษาอบรมเป็นพันธกิจหนึ่ง ที่สถาบันพระปกเกล้าจะต้องจัดให้มีขึ้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจึงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักการเมืองท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการขององค์กร