ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก

       หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
(Intermediate Certificate Course Thailand and the ASEAN Community in Global Political Economy)
--------------------------------------------------------------------------

       ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้หลอมรวมกันจนเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาเซียนได้ดำเนินการสู่เป้าหมายในการสร้างอาเซียนที่แข็งแกร่งมากขึ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น เป็นทั้งตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวกันมากขึ้น มีนโยบายด้านความมั่นคงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกันในฐานะประชาคมอาเซียนมากขึ้น ถึงแม้ว่าประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่การเดินทางของอาเซียนยังไม่ได้สิ้นสุด ประเด็นสำคัญที่ควรตั้งคำถามถัดไปก็คือ หลังจากเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว อะไรคือจุดหมายใหม่ของประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและบทบาทของตนเองในทิศทางใด อะไรคือความท้าทายหลักของประชาคมอาเซียน และสำคัญยิ่ง คือ การย้อนกลับมามองจุดยืนของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนควรจะเป็นไปในทิศทางใด ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ทั้งไทยและประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน ภายใต้บริบทของสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและผันผวนของเศรษฐกิจการเมืองโลก

       นอกจากเรื่องประชาคมอาเซียนแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนนำไปสู่การขยายตัวไปยังด้านต่าง ๆ ประกอบกับการที่โลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง กลายเป็นยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน อาเซียนได้ออกกฎระเบียบ มาตรการ กรอบการทำงานที่สำคัญมากมายเพื่อยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จสู่การเป็น “ดิจิทัลอาเซียน” ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านความร่วมมือของ ASEANและคู่เจรจาต่าง ๆ และอาศัยปัจจัยจากหลายภาคส่วน เช่น การกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ การวิจัยและพัฒนา และความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สำคัญยิ่งสำหรับบุคลากรทุกภาคส่วน คือ เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมีความเป็นพลวัตสูงและมีแนวโน้มการแข่งขันที่รวดเร็ว รอบด้าน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ที่ต่างต้องปรับตัว รับมือ มองหาวิธีการปรับปรุงการทำงาน การแก้ปัญหาและอุปสรรค และมองหานวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเดิมให้มีความเชื่อมโยง คล่องตัว และก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับโลกปัจจุบัน

       การแสวงหาความรู้และข้อมูลที่เป็นระบบและรอบด้านจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและการเข้าสู่ยุคดิจิทัล จะเป็นประโยชน์และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจที่รอบด้านทั้งในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองโลกและอาเซียน และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศในบริบทโลกยุคปัจจุบันได้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการพัฒนาและจัดให้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เพื่อเป็นการศึกษาความรู้ กำหนดประเด็นความท้าทาย การวิเคราะห์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับความท้าทายนี้ และยังเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 11
-------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณา

 1. ยืนยันการเข้ารายงานตัวผ่านช่องทาง คลิกที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน และนำไปชำระที่ธนาคารตามที่กำหนด หรือชำระผ่าน Mobile Banking 
  เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณานำส่งหลักฐาน มายัง Email : [email protected] หรือ Line ID : kpitag

หมายเหตุ

 1. ตรวจสอบลำดับการรายงานตัวจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 2. การแต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตสีขาว สำหรับถ่ายภาพ
 3. ค่าสูทสถาบัน ประมาณการ 3,000 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาและชำระกับทางร้านสูทโดยตรง)
 4. ค่าสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า (ตลอดชีพ) 1,000 บาท (ออกใบเสร็จโดยสมาคมแห่งสถาบันฯ) กรณีเป็นสมาชิกแล้วไม่ต้องสมัครใหม่
 5. หากท่านประสงค์พักเดี่ยวในกิจกรรมปฐมนิเทศ กรุณาเตรียมค่าพักเดี่ยว 900 บาท มาชำระในวันรายงานตัว
 6. กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรฯ)
 7. กรณีที่สละสิทธิ์ กรุณาทำจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585
โทรสาร : 02-143-8176
E-mail : [email protected]