ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
สิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง

             หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

             ด้วย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ บุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมอันเป็นการมุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการและมีศักยภาพในการกำหนดทิศทางขององค์กรในสังคมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ อันมีผลต่อแนวทางการปฏิบัติและการสร้างความตระหนักเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และเพื่อรวมพลังในการขับเคลื่อนตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร แลผู้มีส่วนได้เสียในสังคม รวมทั้งเกิดเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อและการรายงานตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
1.นางสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9721
2.นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9785