ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 5
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 มีนาคม 2564)
----------------------------------- 

สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

รายละเอียดการสมัครและเอกสาร : 

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องแนบประกอบการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน – นายภควัต อัจฉริยปัญญา (โทรศัพท์ 0-2141-9570, โทรสาร 02-143-8175)