ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)

หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27
-----------------------------------

การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดผู้ที่ให้คาตอบได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพื่อให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการได้ทาโครงการวิจัยเพื่อวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติประจาประเทศไทย The United Nations Development Programme (UNDP) เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานอันจะนาไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดาเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน จนนามาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันพระปกเกล้า ในอันที่จะขยายผลองค์ความรู้ที่สถาบันพระปกเกล้า ทาการศึกษาวิจัยไว้ไปสู่ผู้สนใจที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมและประชาชน ให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และยกระดับการบริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ตลอดจนสามารถวางแผนและออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

-----------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม :


SCAN เพื่อยืนยันเข้ารับการศึกษาอบรม

ติดต่อ
จันทรา วิไลวรรณ 02-141-9591 ,นฤมล อินทรลักษณ์ 02-141-9583