ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา


สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1
-----------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นายเรวัตร แสงมีอานุภาพ  Email : raewat.sa@kpi.ac.th  โทร. 0 2141 9551
นางสาวนวพรรษ  เหล่าสาย E-mail : Nawapat.la@kpi.ac.th  โทร. 0 2141 9557
Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า