ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

       หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
--------------------------

       การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ การดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวม การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในปัจจุบันนั้น ต่างดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรสูงสุด คือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการองค์การมหาชนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
       การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของคณะกรรมการในปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขัน ทุกคนต่างยอมรับว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนและนำพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ ดังนั้น การกำกับดูแลของคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อความพร้อมของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในการปรับตัวสู่การแข่งขัน ทั้งนี้ มิใช่เพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ
      ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” ขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความแตกต่างจากทั้งองค์กรภาคราชการและเอกชน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 27

-------------------------

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9614
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : narawan@kpi.ac.th