ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น

     หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น

      การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในหลักการการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจนั้น มีความมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังนั้น มีความจำเป็นต้องให้ความสาคัญกับหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและสถาบันวิชาการต่างๆ
      ที่ผ่านมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิชาการส่วนใหญ่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น มากกว่าการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาท้องถิ่น”
      ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้แก่ นักการเมือง ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น” โดยมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พึงปรารถนา สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

รายละเอียดและการสมัครเข้าศึกษาอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน นางสาวอติพร แก้วเปีย และ นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า
โทรศัพท์ 02-141-9567 และ 02-141-9574