ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

              แนวโน้มการพัฒนาประเทศในอนาคตมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับฐานรากการพัฒนาในระดับพื้นที่ และการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด รวมทั้งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและท้าทายใหม่ๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมอาเซียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารงานทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

            ปัจจุบันผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่บริหารงานมายาวนาน มีมุมมองการบริหารแบบเดิม และไม่เน้นการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งคนรุ่นใหม่มักไม่ให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่น และถือเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นความสำคัญของการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” อันจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีหลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร/ การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยมุ่งหวังพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำที่พร้อมสรรพทั้งวิสัยทัศน์และความรอบรู้ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เท่าทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารงานในระดับสากลอย่างสร้างสรรค์ผสมผสานกับเครื่องมือในระดับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานท้องถิ่นจากภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้องถิ่นไทยในอนาคต