ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน

               ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับปัญหาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองไทยที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สังคมที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหยั่งรากลึก อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนโฉมไปไม่เหมือนดังเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
               ทั้งนี้ นักสื่อสารมวลชน เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในสังคม และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากนักสื่อสารมวลชนทำหน้าที่ในการบอกเล่า “ความจริง” สู่สาธารณะ ข่าวจากนักสื่อสารมวลชนจึงมีความสำคัญมาก เพราะประชาชนจะรับรู้ข่าวจากสื่อในฐานะความจริงที่เกิดขึ้น สื่อจึงสามารถชี้นำทิศทางการรับรู้ของคนในสังคมได้ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย มีกระแสทางด้านลบต่อสื่อที่แสดงให้เห็นออกมาอย่างชัดเจน อาทิ สื่อมีการเลือกข้างทางการเมือง มีกลุ่มทุนที่พยายามแทรกแซงการทำงานของสื่อ สื่อมีส่วนในการผลิตซ้ำวาทะกรรมความเกลียดชัง (Hate Speech) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น
สื่อในฐานะตัวกลางในการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้กับประชาชน และยังสามารถบรรเทาเยียวยาสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมได้ นักสื่อสารมวลชน จึงควรได้รับ องค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมไปถึงองค์ความรู้อื่นที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ ตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมกับสื่อมวลชน
              ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับ นักสื่อสารมวลชน” โดยหลักสูตรจะมีรูปแบบการศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคปฏิบัติ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษากรณีศึกษาจากปัญหาในสถานการณ์จริง การร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานภาคสนาม ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและสังคมไทยต่อไปได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน : นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2141-9755 
นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 0-2141-9756
โทรสาร 0-2143-8186