ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การปฏิบัติงานสนับสนุน สนช. และ สปท.

                   ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 6 วรรคสอง โดยกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 220 คน จากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 กำหนดให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทำหน้าที่ศึกษาและปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 200 คน
                  เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ1 ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติมีทีมปฏิบัติงานสนับสนุนได้ 5 อัตรา ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ผู้ชำนาญการประจำตัว และผู้ช่วยดำเนินงาน และระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ2 ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีทีมปฏิบัติงานสนับสนุนได้ 3 อัตรา ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจาตัว ผู้ชานาญการประจาตัว และผู้ช่วยดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเหล่านี้ทาหน้าที่ให้คำปรึกษา สนับสนุนงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ และงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องให้สามารถสนับสนุนงานของสมาชิกทั้งสองสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ หมายเลข 02 141 9560 , 02 141 9554 , 02 141 9552
โทรสารหมายเลข 02 143 817