ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2566
----------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสมัครออนไลน์ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน – นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค, นายชนาธิป โรจน์สิริวรพัฒน์
หมายเลขติดต่อ – โทรศัพท์ 0-2141-9576, 0-2-141-9568