ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ
วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร ”
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

        สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นำธรรมะไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน

       สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้จัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10

-------------------------------------------------------------------

รายชื่อและการรายงานตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (บี) ชั้น 5 โซนทิศใต้ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
นายเอกพงษ์  กิตติวิทยารัตน์ 
โทร.  02-141-9626