ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ
อาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ)

          ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ได้จัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร” ขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ และเพื่อเป็นการต่อยอดผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) จึงได้จัดทำโครงการศึกษาอบรม “หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ)” ขึ้น เพื่อให้สามารถมีความรู้ในการฝึกสมาธิขั้นสูง และสามารถเผยแพร่สมาธิตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ให้กับหน่วยงานต่อไปได้
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่สมาธิเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรม มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
2. เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ในการฝึกสมาธิขั้นสูงของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร
 
รายละเอียดหลักสูตร
          หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิฯ มีจำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยแบ่งการศึกษาอบรม เป็น 3 วันติดต่อกัน คือ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และกิจกรรมปฏิบัติการฝึกการสอน (Workshop) หลังการอบรมเสร็จสิ้น 1 วัน ประกอบไปด้วย

          ภาคทฤษฎี เป็นการฟังบรรยายจากเทปเสียงของ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานและผู้ก่อตั้ง สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีอาจารย์สถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นผู้ดำเนินการแนะนำและบรรยายสรุป จำนวน 10 หัวข้อบรรยาย
          ภาคปฏิบัติ เป็นการเดินจงกรม ภายใต้การดูแลดำเนินการโดยอาจารย์และคณะพี่เลี้ยงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพทั้งในในหลักสูตร ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกได้แก่ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมปฏิบัติการฝึกการสอน (Workshop)

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาอบรม
        ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาอบรมจะได้รับใบรับรองจากสถาบันพระปกเกล้า