ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

                 การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นหน่วยงานหลัก ในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศ ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยหลักสูตรจะมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็น กลยุทธ์สาคัญในการสร้างระบบการพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์ในด้านความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันต่อโลกกีฬาในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เกิดวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาการกีฬาในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ นันทนาการ ก้าวสู่การเป็นผู้นาองค์กรกีฬาและพัฒนาการกีฬาของชาติไปสู่ความสำเร็จในเวทีโลก 

 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายไชโย พราวศรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-146-8071
นางสาววรวลัญธ์ วงศ์ทวีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-236-5555