โครงการ
อบรมภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 19

 
สถาบันพระปกเกล้า

เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ Beijing Chinese Language and Culture College
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2567 (เวลา 16.30 นาฬิกา)
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
----------------------------------------------------------------- 

          สถาบันพระปกเกล้า สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) สภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมมือจัด “โครงการอบรม หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการไทย  รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการอบรมภาษาจีนกลาง ระหว่าง 10 กันยายน 2567 – 4 กรกฎาคม 2568 ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

  • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมสำหรับผู้สมัคร ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียด
ปรารถนา ทองรักษ์
pratana@kpi.ac.th หรือ 0-2141-9511 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา