หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 14

 
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 14
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2567
(วันสุดท้ายปิดรับสมัคร 16.30 น.)

-------------------------------------------------------------------------------

         วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 14  (ปนป.14) กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 10 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2567 ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร

  • คู่มือการสมัครเข้ารับการศีกษา ปนป.14 Download
  • Q & A Download 

เอกสารประกอบการสมัคร (กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

  • หนังสือรับรองคุณสมบัติ (กรณีผู้สมัครไม่มีสังกัดองค์กรใด) Download
  • หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีมีสังกัด และต้องขออนุมัติจากหน่วยงาน) Download
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Download (ต้องกรอกทุกคน)


** เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารการรับสมัครของท่านภายใน 2-3 วันทำการ
หากเอกสารของท่านเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเลขที่สมัครให้
โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมล ซึ่งอาจจะอยู่ในกล่อง Junk box หรือ Spam mail
จึงขอให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายประเภทดังกล่าวด้วย
แต่ถ้าการสมัครไม่เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด
เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถออกเลขรับสมัคร จนกว่าผู้สมัครจะส่งหลักฐานครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปนป.

นายภาคภูมิ มณีโชติ 0-2141-9580 
นางสาวนทพร มุสิกศิลป์ 0-2141-9586

E-mail : pnp@kpi.ac.th

Add Line เพื่อคุยกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ : https://lin.ee/YbmefVo