หลักสูตรอื่นๆ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2


สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2567
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น 
----------------------------

รายละเอียดการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร *กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์*

  • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (กยศ.) ดาวน์โหลด
    ** ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทุกคน 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2567
(ระบบตัดอัตโนมัติตามเวลา กรุณาสมัครก่อนหมดเวลา)

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม
สำนักบริการวิชาการ
0-2141-9784 / 0-2141-9717 / 0-2141-9697