หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปธร.) รุ่นที่ 1

 
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปธร.) รุ่นที่ 1
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2567
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีที่ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร) ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กยศ. (ต้องแนบทุกคน) ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
0 2141 9785