หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ปบถ.) รุ่นที่ 6

สถาบันพระปกเกล้า

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่น 6 (ปบถ.6)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2567 (ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)
------------------------------------------------

          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางที่ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ  ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  ผู้นำภาคเอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาเชิงพื้นที่ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6” เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารของผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ในบริบทของสังคมท้องถิ่นที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการบริหารและร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

  • คู่มือการสมัครหลักสูตร ปบถ.6 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลด
  • ตารางการดำเนินงานหลักสูตรฯ ดาวน์โหลด
  • จดหมายเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลด
  • จดหมายเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ประธานสภาเทศบาล / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดการ
1. ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2567
2. รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.kpi.ac.th

วันที่ 7 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2567
(วันสุดท้ายปิดรับสมัครเวลา 00.00 น.)

3. ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
4. ชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2567
5. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
6. ตัวพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ
(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม)
วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2567
7. เริ่มการศึกษาอบรม วันที่ 8 สิงหาคม - 14 ธันวาคม 2567
8. ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2568

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ประสานงาน

  • สุมามาลย์ ชาวนา 0 2141 9569
  • อติพร แก้วเปีย 0 2141 9567