หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 23

 
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 23
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบรับรองผู้สมัคร ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กยศ. (ต้องแนบทุกคน) ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีที่ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร) ดาวน์โหลด

**หากผู้สมัครกรอกข้อมูล หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่สามารถส่งใบสมัครได้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
นางสาวสายรุ้ง  กันทวี หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178-9